Buffet

Lao Huo Tang Standard Buffet

Lao Huo Tang Deluxe Buffet Menu

Lao Huo Tang Premium Buffet Menu

 Mini Buffet

Lao Huo Tang Mini Buffet 1 Menu

Lao Huo Tang Mini Buffet 2 Menu